Các hội thảo và CME trực tuyến đã tham gia
STT Tên hội nghị Ngày diễn ra Ngày đăng ký Giờ CME Kết quả
Điểm PreTest Có tham gia trực tuyến Điểm PostTest Số giờ CME đã tích lũy Hết thời hạn cấp CME

Số giờ CME đang tích lũy được: 0